๑۩۞۩๑(¯`•♥(12A3-Hàn Thuyên)♥•´¯)๑۩۞۩๑

4rum chinh thuc cua tap the 12A3 khoa 2007-2010
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
mouse (640)
 
babydie (533)
 
titvamit3392 (375)
 
Admin (301)
 
Trung_Sok (289)
 
kedofukuchi tedomi (288)
 
[n]h0k_s0k (193)
 
beo_luv92 (139)
 
map_yeu_Kute (115)
 
Tran Huyen Ngo (110)
 
Latest topics
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 11 người, vào ngày Fri Apr 23, 2010 11:18 am
December 2018
MonTueWedThuFriSatSun
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
CalendarCalendar

Share | 
 

 Let's learn English ( Phần 2)

Go down 
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: Let's learn English ( Phần 2)   Thu Apr 29, 2010 10:03 am

1. §éng tõ ( verb)§éng tõ trong tiÕng Anh chia lµm 3 thêi chÝnh:

- Qu¸ khø.

- HiÖn t¹i.

- T­¬ng lai.

Mçi thêi chÝnh l¹i chia ra lµm nhiÒu thêi nhá ®️Ó x¸c ®️Þnh chÝnh x¸c thêi gian cña hµnh ®️éng.
1.1 HiÖn t¹i (present)


1.1.1 HiÖnt¹i ®️¬n gi¶n (simple present)Khi chia ®️éng tõ ë ng«i thø 3 sè Ýt, ph¶i cã s ë ®️u«i vµ vÇn ®️ã ph¶i ®️­îc ®️äc lªn.

VÝ dô:

John walks to school everyday.

- Nã dïng ®️Ó diÔn ®️¹t 1 hµnh ®️éng x¶y ra ë thêi ®️iÓm hiÖn t¹i, kh«ng x¸c ®️Þnh cô thÓ vÒ mÆt thêi gian vµ hµnh ®️éng lÆp ®️i lÆp l¹i cã tÝnh quy luËt.

- Nã th­êng dïng víi 1 sè phã tõ nh­: now, present day, nowadays. §Æc biÖt lµ1 sè phã tõ chØ tÇn suÊt ho¹t ®️éng: often, sometimes, always, frequently.

VÝ dô:

They understand the problem now.

Henry always swims in the evening. (thãi quen)

We want to leave now.

Your cough sounds bad.
1.1.2 HiÖn t¹i tiÕp diÔn (present progressive)

am

Subject + is + [verb +ing ]...

are

- Nã dïng ®️Ó diÔn ®️¹t 1 hµnh ®️éng ®️ang x¶y ra ë thêi hiÖn t¹i. Thêi gian ®️­îc x¸c ®️Þnh cô thÓ b»ng c¸c phã tõ nh­ now, right now, presently.

- Nã dïng ®️Ó thay thÕ cho thêi t­¬ng lai gÇn.

VÝ dô:

He is learning in the US.

L­u ý: §Ó ph©️n biÖt t­¬ng lai gÇn vµ hµnh ®️éng ®️ang x¶y ra cÇn c¨n cø vµo phã tõ trong c©️u)

VÝ dô:

The committee members are examining the material now. ( hiÖn t¹i ®️ang kiÓm tra)

George is leaving for France tomorrow. (t­¬ng lai gÇn - sÏ rêi tíi Ph¸p vµo ngµy mai)
1.1.3 Present perfect ( hiÖn t¹i hoµn thµnh)Have + P2

- Dïng ®️Ó diÔn ®️¹t 1 hµnh ®️éng ®️· x¶y ra trong 1 qu¸ khø kÐo dµi vµ chÊm døt ë hiÖn t¹i. Thêi gian trong c©️u hoµn toµn kh«ng x¸c ®️Þnh.

- ChØ 1 hµnh ®️éng x¶y ra nhiÒu lÇn trong qu¸ khø kÐo dµi tíi hiÖn t¹i.

- Dïng víi 2 giíi tõ forsince + thêi gian.

- Dïng víi already trong c©️u kh¼ng ®️Þnh, already cã thÓ ®️øng sau have nh­ng nã còng cã thÓ ®️øng cuèi c©️u.have

Subject + + already + P2

hasVÝ dô:

We have already written our reports.

I have already read the entire book.

Sam has already recorded the results of the experiment.

- Dïng víi yet trong c©️u phñ ®️Þnh vµ c©️u nghi vÊn phñ ®️Þnh, yet th­êng xuyªn ®️øng ë cuèi c©️u, c«ng thøc sau:have

Subject + not + P2 ...+ yet ...

hasVÝ dô:

John hasn’t written his report yet.

The president hasn’t decided what to do yet.

We haven’t called on our teacher yet.

- Trong 1 sè tr­êng hîp yet cã thÓ ®️¶o lªn ®️øng sau to have vµ ng÷ ph¸p cã thay ®️æi. Not mÊt ®️i vµ ph©️n tõ 2 trë vÒ d¹ng nguyªn thÓ cã to.have

Subject + + yet + [verb in simple form] ...

has

VÝ dô:

John has yet to learn the material. = John hasn’t learned the material yet.

We have yet to decide what to do with the money. = We haven’t decided what to do with the money yet.

Chó ý: CÈn thËn sö dông yet trong mÉu c©️u kÎo nhÇm víi yet trong mÉu c©️u cã yet lµm tõ nèi mang nghÜa “nh­ng”

VÝ dô:

I don’t have the money, yet I really need the computer.

My neighbors never have the time, yet they always want to do something on Saturday nights.
1.1.4 HiÖn t¹i hoµn thµnh tiÕp diÔn ( preset perfect progressive)Have been + verbing.

- Dïng gièng hÖt nh­ present perfect nh­ng hµnh ®️éng kh«ng chÊm døt ë hiÖn t¹i mµ vÉn ®️ang tiÕp tôc x¶y ra. Nã th­êng xuyªn ®️­îc dïng víi 2 giíi tõ for, since + time.

VÝ dô:

John has been living in the same house for ten years. = John has live in the same house for ten years.

Mét sè thÝ dô


Jorge has already walked to school. (thêi gian kh«ng x¸c ®️Þnh)

He has been to California three times. (h¬n 1 lÇn)

Mary has seen this movie before. (thêi gian kh«ng x¸c ®️Þnh)

They have been at home all day.

We haven’t gone to the store yet. (thêi gian kh«ng x¸c ®️Þnh).

John has worked in Washington for three years.

HoÆc

John has been working in Washington for three years.

(vÉn ch­a kÕt thóc - John vÉn ®️ang lµm viÖc ë Washington).Ph©️n biÖt c¸ch dïng gi÷a 2 thêiPresent perfect
Present perfect progressive

· Hµnh ®️éng chÊm døt ë hiÖn t¹i, do ®️ã cã kÕt qu¶ râ rÖt.

VÝ dô:

I have waited for you for half an hour (now I stop waiting)

· Hµnh ®️éng vÉn tiÕp tôc tiÕp diÔn á hiÖn t¹i do vËy kh«ng cã kÕt qu¶ râ rÖt.

VÝ dô:

I have been waiting for you for half an hour.

(and continue waiting hoping that you will come)
1.2 Qu¸ khø ( Past)


1.2.1 Qu¸ khø ®️¬n gi¶n (simple past)
Verb + ed

- Mét sè ®️éng tõ trong tiÕng Anh cã qu¸ khø ®️Æc biÖt vµ ®️ång thêi còng cã ph©️n tõ 2 ®️Æc biÖt.

- Mét sè c¸c ®️éng tõ cã c¶ 2 d¹ng:

VÝ dô:

Light - lighted - lighted

lit - lit

Ng­êi Anh ­a dïng qu¸ khø th­êng khi chia ®️éng tõ vµ ph©️n tõ 2 ®️Æc biÖt.

VÝ dô:

He lighted the candle on his birthday cake.

Nã th¾p ngän nÕn trªn chiÕc b¸nh sinh nhËt

Nh­ng

I can see the lit house from a distance.

T«i cã thÓ nh×n thÊy tõ xa ng«i nhµ s¸ng ¸nh ®️iÖn.

· Nã dïng ®️Ó diÔn ®️¹t 1 hµnh ®️éng ®️· x¶y ra døt ®️iÓm trong qu¸ khø, kh«ng liªn quan g× tíi hiÖn t¹i.

· Thêi gian hµnh ®️éng trong c©️u lµ rÊt râ rµng, nã th­êng dïng víi mét sè phã tõ chØ thêi gian nh­: yesterday, at that moment, last + thêi gian nh­:

Last night

month

week vv...

L­u ý: NÕu thêi gian trong c©️u lµ kh«ng râ rµng th× ph¶i dïng present perfect.

VÝ dô:

John went to Spain last year.

Bob bought a new bicycle yesterday.

Maria did her homework last night.

Mark washed the dishes after dinner.

We drove to grocery store this afternoon.

George cooked dinner for his family Saturday night.
1.2.2 Qu¸ khø tiÕp diÔn (Past progresive).
Was / were + Ving- Nã ®️­îc dïng ®️Ó diÔn ®️¹t 1 hµnh ®️éng ®️ang x¶y ra ë vµo 1 thêi ®️iÓm nhÊt ®️Þnh trong qu¸ khø kh«ng liªn hÖ g× tíi hiÖn t¹i. Thêi ®️iÓm trong c©️u ®️­îc x¸c ®️Þnh b»ng c¸c phã tõ chØ thêi gian nh­:

At + thêi gian qu¸ khø.

VÝ dô:

He was eating dinner at 7 P.M Last night.

- Nã ®️­îc dïng kÕt hîp víi 1 simple past th«ng qua 2 liªn tõ Whenwhile ®️Ó chØ 1 hµnh ®️éng ®️ang x¶y ra trong qu¸ khø th× 1 hµnh ®️éng kh¸c ®️ét ngét xen vµo (t­¬ng ®️­¬ng víi c©️u TiÕng ViÖt “ Khi ®️ang ... th× bçng”).

*
Subject1 + simple past + while + subject 2 + past progressive.

VÝ dô:

Somebody hit him on the head while he was going to his car.


Subject1 + past progressive + when + subject 2 + simple past.

VÝ dô:

He was going to his car when someone hit him on the head.

L­u ý: MÖnh ®️Ò cã whenwhile cã thÓ ®️øng bÊt kú n¬i nµo trong c©️u nh­ng sau when nhÊt thiÕt ph¶i lµ 1 simple past vµ sau while nhÊt thiÕt ph¶i lµ 1 past progressive.

- Dïng ®️Ó diÔn ®️¹t 2 hµnh ®️éng song song cïng 1 lóc, nèi víi nhau b»ng liªn tõ while.


Subject1 + past progressive + while + subject 2 + past progressive.VÝ dô:

He was reading newspaper while his wife was preparing the dinner in the kitchen.

( MÖnh ®️Ò kh«ng cã while cã thÓ ®️­îc chuyÓn sang simple past nh­ng hiÕm khi v× sî nhÇm lÉn víi *)

VÝ dô:

Jose was writing a letter to his family when his pencil broke.

While Joan was writing the report, Henry was looking for more information.

When Mark arrived, the Johnsons was having dinner, but they stopped in order to talk to him.
1.2.3 Qu¸ khø hoµn thµnh (past perfect).
Had + P2- Dïng ®️Ó diÔn ®️¹t 1 hµnh ®️éng x¶y ra tr­íc 1 hµnh ®️éng kh¸c trong qu¸ khø. (trong c©️u bao giê còng cã 2 hµnh ®️éng: 1 tr­íc vµ 1 sau.

- Dïng kÕt hîp víi 1 simple past th«ng qua 2 giíi tõ chØ thêi gian beforeafter.


Subject + past perfect + before + subject + past simple

VÝ dô:

I had gone to the store before I went home.

The professor had reviewed the material before he gave the quiz.

Before Ali went to sleep, he had called his family.

George had worked at the university for forty-five years before he retired.

The doctor had examined the patient thoroughly before he prescribed the medication.


Subject + past simple + after + subject + past perfectVÝ dô:

John went home after he had gone to the store.

After the committee members had considered the consequences, they voted on the proposal.

- MÖnh ®️Ò cã beforeafter cã thÓ ®️øng ®️Çu hoÆc cuèi c©️u nh­ng sau before nhÊt thiÕt ph¶i lµ 1 simple past vµ sau after nhÊt thiÕt ph¶i lµ 1 past perfect.

- Beforeafter cã thÓ ®️­îc thay b»ng when mµ kh«ng sî bÞ nhÇm lÉn v× trong c©️u bao giê còng cã 2 hµnh ®️éng: 1 tr­íc vµ 1 sau.

VÝ dô:

The police cars came to the scene when the robbers had gone away.

( trong c©️u nµy when cã nghÜa lµ after v× sau when lµ past perfect.)
1.2.4 Qu¸ khø hoµn thµnh tiÕp diÔn (past perfect progressive).
Subject + had + been + [Verb + ing]...®️­îc dïng gièng hÖt nh­ past perfect nh­ng hµnh ®️éng kh«ng dõng l¹i mµ tiÕp tôc tiÕp diÔn cho ®️Õn thêi ®️iÓm simple past. Nã th­êng ®️­îc kÕt hîp víi 1 simple past th«ng qua phã tõ before. Trong c©️u th­êng cã since hoÆc for + thêi gian.

- Thêi nµy hiÖn nay Ýt dïng vµ ®️­îc thay thÕ b»ng past perfect.

VÝ dô:

Henry had been living in New York for ten years before he moved to California.

George had been working at the university for forty-five years before he retired.
1.3 T­¬ng lai


1.3.1 T­¬ng lai ®️¬n gi¶n (simple future)

Will / shall

+ [ Verb in simple form ]

Can / may.- Ngµy nay ng÷ ph¸p hiÖn ®️¹i, ®️Æc biÖt lµ Mü dïng will cho tÊt c¶ c¸c ng«i cßn shall chØ ®️­îc dïng trong c¸c tr­êng hîp sau:

· Mêi mäc ng­êi kh¸c 1 c¸ch lÞch sù.

VÝ dô:

Shall we go out for lunch?

Shall I take your coat?

· §Ò nghÞ gióp ®️ì ng­êi kh¸c 1 c¸ch lÞch sù.

VÝ dô:

Shall I give you a hand with these packages.

· Dïng ®️Ó ng· gi¸ khi mua b¸n, mÆc c¶.

VÝ dô:

Shall we say : fifteen dollars?

- Nã dïng ®️Ó diÔn ®️¹t 1 hµnh ®️éng sÏ x¶y ra ë vµo thêi ®️iÓm nhÊt ®️Þnh trong t­¬ng lai. Thêi ®️iÓm nµy kh«ng ®️­îc x¸c ®️Þnh râ rÖt. C¸c phã tõ th­êng dïng lµ tomorrow, next + thêi gian, in the future.

Near future. (t­¬ng lai gÇn)

To be going to do smth - s¾p lµm g×.

- Dïng ®️Ó diÔn ®️¹t 1 hµnh ®️éng sÏ x¶y ra trong 1 t­¬ng lai gÇn, thêi gian sÏ ®️­îc diÔn ®️¹t b»ng 1 sè phã tõ nh­ : in a moment (l¸t n÷a), tomorrow.

VÝ dô:

We are going to have a meeting in a moment.

We are going to get to the airport at 9 am this morning.

- Ngµy nay, ®️Æc biÖt lµ trong v¨n nãi ng­êi ta th­êng dïng Present progressive ®️Ó thay thÕ.

- Dïng ®️Ó diÔn ®️¹t 1 sù viÖc ch¾c ch¾n sÏ x¶y ra dï r»ng kh«ng ph¶i lµ t­¬ng lai gÇn.

VÝ dô:

Next year we are going to take a TOEFL test for the score that enables us to learn in the US.
1.3.2 T­¬ng lai tiÕp diÔn ( future progressive)

Will / shall

+ be + [ verb + ing ]

Can / may.- Nã diÔn ®️¹t 1 hµnh ®️éng sÏ ®️ang x¶y ra ë 1 thêi ®️iÓm nhÊt ®️Þnh cña t­¬ng lai. Thêi ®️iÓm nµy ®️­îc x¸c ®️Þnh cô thÓ b»ng ngµy, giê.

VÝ dô:

I will be doing a test on Monday morning next week.

- Nã ®️­îc dïng kÕt hîp víi 1 present progressive ®️Ó diÔn ®️¹t 2 hµnh ®️éng song song x¶y ra, 1 ë hiÖn t¹i, 1 ë t­¬ng lai.

VÝ dô:

Now we are learning English here but by the time tomorrow we will be working at the office.
1.3.3 T­¬ng lai hoµn thµnh (future perfect)
Will have + P2- Nã ®️­îc dïng ®️Ó diÔn ®️¹t 1 hµnh ®️éng sÏ ph¶i ®️­îc hoµn tÊt ë 1 thêi ®️iÓm nµo ®️ã trong t­¬ng lai. Thêi ®️iÓm nµy th­êng ®️­îc diÔn ®️¹t b»ng : by the end of, by tomorrow.

VÝ dô:

We will have taken a TOEFL test by the end of this year.

L­u ý : Thêi nµy ph¶i cã lý do ®️Æc biÖt míi sö dông.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: Let's learn English ( Phần 2)   Thu Apr 29, 2010 10:04 am

Bị làm sao ý nhỉ? Lúc viết bài thì chữ rõ to. Post lên thì bé tí thế này đây
Về Đầu Trang Go down
kedofukuchi tedomi
Tổ Trưởng
Tổ Trưởng
avatar

Đóng góp : 1
Tổng số bài gửi : 288
Join date : 17/04/2010
Age : 26
Đến từ : --Mặt Trời--

Bài gửiTiêu đề: Re: Let's learn English ( Phần 2)   Fri Apr 30, 2010 10:49 pm

vo doi... Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: Let's learn English ( Phần 2)   Sat May 01, 2010 12:02 am

kedofukuchi tedomi đã viết:
vo doi... Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
uj ;Wink :>
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Let's learn English ( Phần 2)   

Về Đầu Trang Go down
 
Let's learn English ( Phần 2)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑(¯`•♥(12A3-Hàn Thuyên)♥•´¯)๑۩۞۩๑ :: Góc Học Tập :: Khoa Học Xã Hội-
Chuyển đến